Tax free

PL

W ramach systemu Tax Free istniejącego w dino.sklep.pl, wszyscy klienci, nie będący obywatelami państw należących do Unii Europejskiej,  mogą odebrać zapłacony podatek VAT na granicy. Wystarczy tylko, po uzyskaniu potwierdzenia wywozu towaru od celników, zgłosić sie do punktu  Global Blue - agencji zajmującej się zwrotem vat-u,  znajdującego się na przejściu granicznym i przedstawić wypełniony przez sprzedawcę formularz Tax Free, dowód zakupu i wywozu towaru. Dzięki temu  oszczędza się około 15 % wartości zakupów.

Odbiór towaru ( wózków, fotelików, mebli dziecięcych) przez klienta jest możliwy w naszej siedzibie : 93-036 Łódź ul. Piotra Skargi 12 oraz w punkatch odbioru GLS ( firmy kurierskiej), we wszystkich miastach znajdujących blisko granicy polsko-rosyjskiej, polsko białoruskiej i polsko-ukraińskiej. Te miasta to Ełk, Siedlce, Choroszcz, Lublin, Głogów Małopolski, Orły, Radom, Bielsko-Biała. Za transport do tych punktów klient nic nie płaci. Później klient może skorzystać z Tax Free, gdyż otrzyma od nas wszystkie potrzebne dokumenty. Potrzebujemy tylko: numer paszportu, kraj wydania paszportu, imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, data urodzenia, numer karty i jej ważności (wyłącznie przy płatności kartą).

EN

Tax free system allows all  tourists, not being citizens of European Union, to receive VAT tax,  paid earlier  in  dino.sklep.pl , on the border. To get your money back, you need to receive confirmation of export from duty customer and then show it, special Tax-Free form and proof of purchase ( invoice or receipt) in Global Blue Point ( vat agency) being on each border crossing. You can save even 15 %  of your expenses!

You can collect already purchased goods ( baby strolers, car seats and furniture etc.)  in our center : 93-036 Łódź ul. Piotra Skargi 12 or  in service points of GLS ( shipping company) in all towns close to polish-russian, polish-bialorussian and polish-ukrainian border. This towns are: Ełk, Siedlce, Choroszcz, Lublin, Głogów Małopolski, Eagles, Radom, Bielsko-Biala. Shipping to these points is free. Then you can use Tax-free system to get back your money on the border for we  will send all needed documents together with goods. We only need: passport number, country of issue of the passport, name, surname, telephone number, e-mail address, date of birth, card number and its validity (only for card payments).

RU

Tax-free (Такс-фри) система позволяет все туристов, не являющихся гражданами Европейского Cоюза, получать налог НДС, уплаченная ранее в dino.sklep.pl, на границе. Чтобы получить свои деньги обратно, необходимо получить подтверждение экспорта из дежурного клиента, а затем показать его, документ Tax Free и доказательство покупки в Глобальной Blue Point, находящейся на каждом пограничном переходе. Вы можете сэкономить даже 15% своих расходов!

Вы можете собирать уже купленный товар (детские strolers, автокресла и мебель и т.д.) в нашем центре: 93-036 Лодзь ул. Piotra Skargi 12 или в пунктах обслуживания GLS (судоходной компании) во всех городах, близких к польско-русский, польский-bialorussian и польско-украинской границе. Это города : Elk, Седлец, Choroszcz, Люблин, Malopolska Glogow, Oрлы, Радом, Бельско-Бяла. Доставка по этим точкам бесплатно.  Затем вы можете использовать Tax-Free систему, чтобы получить назад ваши деньги на границе для мы вышлем все необходимые документы  вместе с грузами. Нам нужны только: номер паспорта, страна выдачи паспорта, имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения, номер карты и срок ее действия (только для карточных платежей).

DE

Das steuerfreie System ermöglicht allen Touristen, die keine Bürger der Europäischen Union sind, die Mehrwertsteuer, die früher in dino.sklep.pl bezahlt wurde, an der Grenze zu erhalten. Um Ihr Geld zurückzuerhalten, müssen Sie eine Ausfuhrbestätigung vom Zollkunden erhalten und diese dann bei jedem Grenzübergang vorzeigen, ein spezielles Tax-Free-Formular und einen Kaufbeleg (Rechnung oder Quittung) in Global Blue Point (MwSt.-Agentur). Sie können sogar 15 % Ihrer Ausgaben sparen!

Sie können bereits gekaufte Waren (Kinderwagen, Autositze und Möbel usw.) in unserem Zentrum abholen: 93-036 Łódź ul. Piotra Skargi 12 oder in Servicestellen von GLS (Reederei) in allen Städten in der Nähe der polnisch-russischen, polnisch-bialorussischen und polnisch-ukrainischen Grenze. Diese Städte sind: Elk, Siedlce, Choroszcz, Lublin, Głogów Małopolski, Eagles, Radom, Bielsko-Biala. Der Versand zu diesen Punkten ist kostenlos. Dann können Sie das steuerfreie System nutzen, um Ihr Geld an der Grenze zurückzubekommen, denn wir senden alle erforderlichen Dokumente zusammen mit der Ware. Wir benötigen nur: Passnummer, Pass-Ausstellungsland, Vorname, Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Kartennummer und deren Gültigkeit (nur bei Kartenzahlung).

Kategorie

Koszyk